สมัครเรียน

 

*** สมัครเรียนได้ที่โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ***


1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาล  :   นักเรียนผู้สมัคร เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564
                                    ( ผ่อนปรน 2 เดือน )
 
ชั้นอนุบาล 1  :  นักเรียนผู้สมัคร เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
                                    ( ผ่อนปรน 2 เดือน )
 

2.  วันรับสมัคร  :   ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 (เวลา 07.30 – 16.30 น. ) เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

                                         ณ ห้องธุรการ 
 

3.  หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร

3.1    สูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด (สำเนา)

3.2    ทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา , มารดา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง คนละ 1 ชุด

3.3    รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป , บิดา – มารดา หรือผู้ที่มารับนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  คนละ 1 รูป  

3.4    ค่าสมัคร 2,000 บาท 

4.  วันมอบตัว  :  โรงเรียนจะแจ้งวันมอบตัวให้ผู้ปกครองทราบในวันที่มาสมัคร 

                                      ** วันมอบตัวต้องพานักเรียนมาด้วย **
 
                 หมายเหตุ       - วันสมัครไม่ต้องพานักเรียนมา
                                  - รับระเบียบการ   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ

                   โทรศัพท์             0 -2286 -2588 , 0 -2286 -0492 , 0 -2286-9978 ,

                                                E-mail : thienprasitsart@gmail.com
 
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                                                                                                                                   ฝ่ายธุรการ
Visitors: 24,534